بذر جعفری آفتاب یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. بذر جعفری آفتاب یکتا بذر

بذر جعفری آفتاب یکتا بذر

یکتا بذرAUFTAB
بلوغحدودا 55 تا 60 روز
نوع برگبرگ روشن و ساقه ضخیم
محیط کاشتباز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

قیمت بذر جعفری آفتاب یکتا بذر

خرید بذر جعفری آفتاب یکتا بذر