چقندر قند یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. چقندر قند یکتا بذر
یکتا بذرCHOGHONDAR GHAND
بلوغحدودا 60 روز
گرد افشانیگرد افشانی آزاد
شکل ریشهدوکی
رنگ ریشهزرد
محیط کاشتباز