چقندر رسمی یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. چقندر رسمی یکتا بذر
یکتا بذرCHOGHOND RASMI
بلوغحدودا 60 روز
گرد افشانیگرد افشانی آزاد
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهابلغ
وزن غدهحدودا بین 2 تا 4 کیلوگرم
محیط کاشتباز
ویژگی‌هامناسب برای تازه خوری و خوراک احشام