پیاز وایت گرانو کوندور سید

ONION
  1. خانه
  2. پیاز
  3. پیاز وایت گرانو کوندور سید
کوندور سیدWHITE GRANO
بلوغنسبتا زودرس
رنگ محصولسفید
شکلتقریبا کروی
اندازه پیازبزرگ
انبارداریکوتاه
ویژگی هاگوشت سفید و نرم با طعم نسبتا شیرین،
از نوع روز کوتاه، مناسب برای نقاط معتدل و عرض های جغرافیایی پایین، مقاوم نسبی به بیماری پینک روت
بهترین زمان کشتشهریور ماه