پیاز تگزاس ارلی گرانو 502 پی آر پی کوندور سید

ONION
  1. خانه
  2. پیاز
  3. پیاز تگزاس ارلی گرانو 502 پی آر پی کوندور سید
کوندور سیدTEXAS EARLY GRANO- 502
بلوغنسبتا زودرس
رنگ محصولزرد تا قهوه ای روشن – خط دار
شکلتقریبا کروی
اندازه پیازبزرگ
انبارداریکوتاه
ویژگی هاگوشت سفید و شیرین – از نوع روز کوتاه – مناسب برای نقاط معتدل و عرض های جغرافیایی پایین – مقاوم به بیماری بولتینگ و پینک روت
بهترین زمان کشتشهریور ماه