طالبی سوپر سمسوری – 504 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. طالبی سوپر سمسوری – 504 یکتا بذر
یکتا بذرSUPER SAMSOORI – 504
بلوغحدودا 95  تا 105 روز
شکل میوهگرد
وزن میوه5/1 تا 3 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهسبز
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا