بذر شوید صحرا بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر شوید صحرا بذر امامی

بذر شوید صحرا بذر امامی

بذر امامیSAHRA
بلوغحدودا 50 تا 60
شکل برگپنجه‌ای سوزنی
رنگ برگسبز مایل به تیره
ویژگی هامناسب برای هوای معتدل – زودرس
بهترین زمان کاشتاوایل پاییز

قیمت بذر شوید صحرا بذر امامی

خرید بذر شوید صحرا بذر امامی