بذر شوید

بذر شوید

shevid
شوید
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 18 کیلوگرمیکویر – 54KAVIR – 54
2یکتا بذرپاکت 18 کیلوگرمیصحرا – 1602SAHRA
3یکتا بذرپاکت 18 کیلوگرمیبروجرد – 1601BROUJERD – 1601
4بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیکویر – 54KAVIR – 54
5بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیصحراSAHRA
6بذر امامیپاکت 10 کیلوگرمیبروجرد – 1601BROUJERD – 1601
7بذر پاسارگادپاکت 5 کیلوگرمیکویر – 54KAVIR – 54
8بذر پاسارگادپاکت 5 کیلوگرمیصحراSAHRA
9بذر پاسارگادپاکت 5 کیلوگرمیبروجرد – 1601BROUJERD – 1601
10یکتا بذرقوطی 500 گرمیصحرا – 1602SAHRA
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 3510 – 151 – 28 – 12500 – 700

قیمت بذر شوید

خرید بذر شوید

انواع بذر شوید ایرانی و خارجی 

انواع بذر شوید بروجرد و بذر شوید صحرا