شاهی آزادی – 52 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. شاهی آزادی – 52 یکتا بذر
یکتا بذر- بذر امامیAZADI – 52
بلوغحدودا 40 تا 50 روز
ارتفاع گیاهحدودا 20 سانتی‌متر
رنگ برگسبز روشن – برگ پهن و قاشقی شکل