بذر ریحان بنفش بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. بذر ریحان بنفش بذر پاسارگاد

بذر ریحان بنفش بذر پاسارگاد

بذر پاسارگادNational GREEN
بلوغحدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوهبنفش
ویژگی هامعطر – مقاوم به گرما

قیمت بذر ریحان بنفش بذر پاسارگاد

بذر ریحان بنفش پاسارگاد