بذر ریحان بنفش بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. بذر ریحان بنفش بذر امامی

بذر ریحان بنفش بذر امامی

بذر امامیNational GREEN
بلوغحدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوهبنفش
ویژگی هامعطر – مقاوم به گرما

قیمت بذر ریحان بنفش بذر امامی

بذر ریحان بنفش امامی