خورفه خوزستان 2701 یکتا بذر

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات یکتابذر
  3. خورفه خوزستان 2701 یکتا بذر
یکتا بذرKHOZESTAN – 2701
بلوغحدودا 60  روزه
ویژگی هاسازگار با شرایط ایران
مقاومت به بیماری ‌هامقاوم به آفات