بذر تره بذر امامی

yektaseed
بذر تره امامیSHADEGAN – 56
بلوغحدودا 60 تا 75 روز
عرض برگحدود2 تا 5/2 سانتی‌متر
محیط کاشتباز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار فصل

قیمت بذر تره بذر امامی

بذر تره بذر امامی