بذر بادام تره بادرنجویه بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. بذر بادام تره بادرنجویه بذر پاسارگاد
یکتا بذرSWEET CORN SARI – 802
بلوغحدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوهسبز و بنفش
ویژگی هامعطر – مقاوم به گرما

قیمت بذر بادام تره بادرنجویه بذر پاسارگاد

بذر بادام تره بادرنجویه پاسارگاد