بذر ترب سفید کشیده و گرد

بذر ترب سفید

horseradish

انواع بذر ترب سفید کشیده و بذر ترب سفید گرد

ترب سفید (White Radish)
برندبسته‌بندینوعتنوع
1یکتا بذرقوطی 800 گرمیسفید کشیده برگ -805سفید بلند – 805
2راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیزودرس مینوMINOO EARLY
3بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیمینا سفید – 572مینا سفید – 572
4بذر پاسارگادقوطی 200 گرمیمینا سفید – 572مینا سفید – 572
5بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیسفید مینو – 571WHITE MINOO – 571
6بذر پاسارگادقوطی 200 گرمیسفید مینو – 571WHITE MINOO – 571
7مدیترانه ( ایتالیا )قوطی 900 گرمیسفید مینو زودرسMINOO سفید اولیه
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین ( سانتیمتر )کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
305-815-2525-302-36-810-12100 – 120

انواع بذر ترب سفید کشیده و گرد

قیمت بذر ترب سفید


انواع بذر ترب سفید مینو و مینا و راین 

خرید بذر ترب سفید