بذر خریزه

بذر خربزه

melon
خربزه (Melon)
برندبسته‌بندینوعVariety
1راین ( آمریکا )قوطی 100 گرمیجلالی – ایوانکه

( گوشت کرم )

JALALI
2راین ( آمریکا )قوطی 100 گرمیجلالی – ایوانکه

( گوشت سبز )

JALALI
3راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیجلالی – آناناسیJALALI – ANANAS
4راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیمینوMINOO
5راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیآناناسANANAS
6راین ( آمریکا )قوطی 500 گرمیهانیدیوHONEYDEW
7بذر امامیقوطی 500 گرمیآناناس تاشکندی – 566TASHKANDI – ANANAS – 566
8بذر پاسارگادقوطی 100 گرمیآناناس تاشکندی – 566TASHKANDI – ANANAS – 566
9بذر پاسارگادقوطی 500 گرمیجباری زرد – 564YELLOW JABBARI
10بذر امامیقوطی 500 گرمیخربزه جلالی امام – 4602YELLOW JALALI EMAM – 4602
11بذر امامیقوطی 500 گرمیامامی قصری – 4605EMAMI GHASRI – 4605
12بذر پاسارگادقوطی 200 گرمیامامی قصری – 4605EMAMI GHASRI – 4605
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
20 – 407 – 1080 – 100120 – 1502 – 30.5 – 1.51.5 – 2.530 – 35

قیمت بذر خربزه

انواع بذر ایرانی و خارجی خربزه

خرید بذر خربزه