بذر گشنیز

بذر گشنیز

cilantro
گشنیز
برندبسته‌بندینوعVariety
1یکتا بذرپاکت 13 کیلوگرمیگشنیز همدانHAMEDAN
2یکتا بذرپاکت 13 کیلوگرمیگشنیز نهاوندNAHAVAND
3یکتا بذرپاکت 13 کیلوگرمیگشنیز کرخهKARKHE
4بذر امامیپاکت 7 کیلوگرمیگشنیز همدانHAMEDAN
5بذر امامیپاکت 7 کیلوگرمیگشنیز نهاوندNAHAVAND
6بذر امامیپاکت 7 کیلوگرمیگشنیز کرخهKARKHE
7بذر پاسارگادپاکت 5/3 کیلوگرمیگشنیز همدانHAMEDAN
8بذر پاسارگادپاکت 5/3 کیلوگرمیگشنیز نهاوندNAHAVAND
9بذر پاسارگادپاکت 5/3 کیلوگرمیگشنیز کرخهKARKHE
فاصله ( سانتی‌متر )مقدار کاشت ( کیلوگرم/ هکتار)
دمای مطلوب خاک برای جوانه زنی ( درجه سانتی‌گراد )مدت زمان جوانه زدن ( روز )فاصله بین دو بوته در هر ردیففاصله ردیف تا ردیفعمق کاشت در زمین (سانتیمتر)کاشت نشاکاشت مستقیمتعداد دانه در هر گرم
10 – 357 – 100.5 – 110 خطی 40 تا 60 غرقابی700 – 800

معرفی انواع بذر گشنیز

بهترین بذر گشنیز مناسب اقلیم و آب و هوای ایران که در شرکت یکتا بذر ارائه می‌شوند عبارتند از:

  • بذر گشنیز همدان
  • بذر گشنیز نهاوند 
  • بذر گشنیز کرخه 
انواع بذر گشنیز
انواع بذر گشنیز

خرید بذر گشنیز

بذر گشنیز و نحوه کاشت آن

انواع بذر گشنیز نهاوند، کرخه و همدان