گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. گوجه فرنگی پتو ارلی سی اچ راین
راینPETO EARLY CH
بلوغمیان­رس 130 تا 135 روز
قدرت رشدمشخص و محدود
شکل میوهگرد
وزن120 تا 140 گرم
اندازهبزرگ
رنگ میوهقرمز پر رنگ
مقاومت در برابر بیماریهای قارچیبالا
سفتی گوشت میوهسفت و گوشتی
مقاومت در برابر سرما و گرمابالا
ویژگی هاگوجه ای صنعتی و مناسب برای رب سازی