کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. کلم قمری گرین گرانول – 632 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادGREEN GRANOLE – 632
دوره رشدحدودا 60 روز
اندازهبزرگ
ارتفاع25 سانتی‌‌متر
عادت رشدیایستاده
رنگ میوهسبز
شکل میوهکروی