کدو حلوایی شاهین – 046 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. کدو حلوایی شاهین – 046 بذر پاسارگاد
بذر پا سارگادHALVAIE SHAHIN- 046
بلوغحدودا 120 تا 140 روز
زمان کاشت توصیه شدهاواسط بهار
زمان برداشت توصیه شدهاواسط پاییز
رنگ داخلینارنجی
رنگ خارجینارنجی تیره و خط دار
وزن میوهحدودا بین 2 تا 4 کیلوگرم
مقاومت در برابر بیماری‌هامناسب