چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. چغندر قرمز خامنه بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادRED KHAMENEH
بلوغحدودا 60 روز
گرد افشانیگرد افشانی آزاد
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهقرمز
محیط کاشتباز
ویژگی‌هامناسب برای تازه خوری