هویج

22

هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد

بذر پا سارگاد:                    MEDIUM ARIAN
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد”

photo_2018-03-11_17-20-45tynikl,

هویج کروتن فورتو – میان رس راین

/>

راین:                            CARUTEN FORTO
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

 

راین:                            CARUTEN FORTO
بلوغ میان‌رس
شکل استوانه ای
طول 16 تا 20 سانتی متر
رنگ نارنجی
خصوصیات مناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هویج کروتن فورتو – میان رس راین”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “هویج”