هویج نانتس – زود رس راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هویج نانتس – زود رس راین
راینNANTES
بلوغزود رس
شکلاستوانه ای
طول14 تا 16 سانتی متر
رنگنارنجی
خصوصیاتمناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری