هویج زرد ایرانی بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هویج زرد ایرانی بذر پاسارگاد
بذر پا سارگادYELLOW IRANIAN
بلوغدیررس
شکلاستوانه ای
طول16 تا 20 سانتی متر
رنگزرد مایل به نارنجی
خصوصیاتمناسب بازار روز و مصرف دارویی – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری