هویج کروتن فورتو – میان رس راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هویج کروتن فورتو – میان رس راین
راینCARUTEN FORTO
بلوغمیان‌رس
شکلاستوانه ای
طول16 تا 20 سانتی متر
رنگنارنجی
خصوصیاتمناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری