هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. هویج میان رس آرین بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادMEDIUM ARIAN
بلوغمیان‌رس
شکلاستوانه ای
طول16 تا 20 سانتی متر
رنگنارنجی
خصوصیاتمناسب بازار روز – تطبیق پذیری مناسب – مقاوم به بیماری