هندوانه کریمسون سوییت راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هندوانه کریمسون سوییت راین
راینCRIMSON SWEET
بلوغ90 روز بعد کشت
شکل میوهگرد متمایل به  بیضی
رنگ پوست میوهسبز روشن با خطوط سبز تیره
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه10 تا 12 کیلوگرم