هندوانه شوگر کینگ – هیبرید تک پارک

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات تک پارک چین
  3. هندوانه شوگر کینگ – هیبرید تک پارک
تک پارکSUGAR KING – F1
بلوغ90 روز بعد کشت
شکل میوهبیضی و کشیده
رنگ پوست میوهسبز روشن با شبکه ریز سبز تیره
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه12 تا 15 کیلوگرم
ویژگی‌هامقاومت بالا به بیماری ( فوزاریوم و … ) – قابلیت حمل و نقل بالا