هندوانه سینور – هیبرید راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. هندوانه سینور – هیبرید راین
راینSINNOR– F1
بلوغمیان‌رس
شکل میوهبیضی و کشیده
رنگ پوست میوهسبز روشن با خطوط سبز تیره
رنگ گوشت میوهقرمز
وزن میوه8 کیلوگرم
مقاومت در برابر بیماریبالا
ویژگی‌هامقاومت به خشکسالی و رطوبت – تطبیق‌پذیری بالا با شرایط