لوبیا

0B2A2556_Fotor-111

لوبیا چیتی درود-4803 بذر امامی

بذر امامی:     DOROUD – 4803           
بلوغ میان رس– 82 روز
اندازه قلاف 13 – 15 سانتی متر
سطح مقطع قلاف نیمه کروی و متمایل به تخت
رنگ قلاف قرمز مایل به صورتی و سفید
رنگ بذر قرمز و سفید
ویژگی‌ها پا کوتاه
مناسب برای هوای معتدل  – مقاوم به گرما و هوای شرجی
مناسب برای فرآوری و کنسرو

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوبیا چیتی درود-4803 بذر امامی”

0B2A2564_Fotor-111

لوبیا پیکر-4801 بذر پاسارگاد

بذر پا سارگاد :     PIKER – 4801           
بلوغ نیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف 14 – 16 سانتی متر
سطح مقطع قلاف گرد
رنگ قلاف سبز
رنگ بذر سبز
ویژگی‌ها مناسب برای هوای معتدل – مقاوم به گرما و هوای شرجی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوبیا پیکر-4801 بذر پاسارگاد”

0B2A2510-111

لوبیا سان ری – 4804 یکتابذر

یکتا بذر :                              SUNRAY- 4804
بلوغ نیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف 14 تا 16 سانتی متر
سطح مقطع قلاف گرد
رنگ قلاف سبز
رنگ بذر سفید
ویژگی‌ها مناسب برای هوای معتدل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوبیا سان ری – 4804 یکتابذر”

raina

لوبیا پولو راین

راین :                                           POLO
بلوغ نیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف 12 تا 16 سانتی متر
سطح مقطع قلاف گرد
رنگ قلاف سبز
رنگ بذر سفید
ویژگی‌ها مناسب برای هوای معتدل
مناسب برای فرآوری و صنایع غذایی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوبیا پولو راین”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لوبیا”