فلفل تند گرین هات برتن بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. فلفل تند گرین هات برتن بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادGREEN HOT BERTEN
بلوغحدودا 120 روز
شکل میوهقلمی
طول12 تا 16 سانتی‌متر
قطرحدودا 5/1 سانتی‌متر
رنگ میوهسبز پررنگ که به قرمز روشن در بلوغ تبدیل می‌شود
مزهتند
خصوصیاتمقاوم به بیماری
مناسب برای ایران
پر محصول
برای مصارف تازه خوری و فرآوری