طالبی

0B2A2518-1

طالبی سوپر سمسوری شاه آبادی – 511 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد :             SUPER SAMSORI SHAHABADI – 511
بلوغ حدودا 90  تا 100 روز
شکل میوه گرد
وزن میوه 2 تا 4 کیلو‌گرم
پوست میوه زرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوه نارنجی
ویژگی ها خیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌ها بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طالبی سوپر سمسوری شاه آبادی – 511 بذر پاسارگاد”

0B2A2584-1

طالبی سوپر سمسوری – 504 یکتا بذر

یکتا بذر :                SUPER SAMSOORI – 504
بلوغ حدودا 95  تا 105 روز
شکل میوه گرد
وزن میوه 5/1 تا 3 کیلو‌گرم
پوست میوه زرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوه سبز
ویژگی ها خیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌ها بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طالبی سوپر سمسوری – 504 یکتا بذر”

0B2A2557_Fotor-1

طالبی بذر مادر سمسوری – 515 بذر امامی

بذر امامی :         MOTHER GREEN SAMSORI – 515
بلوغ حدودا 90  تا 100 روز
شکل میوه گرد
وزن میوه 5/1 تا 3 کیلو‌گرم
پوست میوه زرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوه سبز
ویژگی ها خیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌ها بالا

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طالبی بذر مادر سمسوری – 515 بذر امامی”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “طالبی”