طالبی سوپر سمسوری شاه آبادی – 511 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. طالبی سوپر سمسوری شاه آبادی – 511 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادSUPER SAMSORI SHAHABADI – 511
بلوغحدودا 90  تا 100 روز
شکل میوهگرد
وزن میوه2 تا 4 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهنارنجی
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا