طالبی بذر مادر سمسوری – 515 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. طالبی بذر مادر سمسوری – 515 بذر امامی
بذر امامیMOTHER GREEN SAMSORI – 515
بلوغحدودا 90  تا 100 روز
شکل میوهگرد
وزن میوه5/1 تا 3 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهسبز
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا