شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات انسم ایتالیا
  3. شلغم پرپل تاپ وایت گلوب مدیترانه
مدیترانهPURPLE TOP WHITE GLOBE
بلوغ45 تا 55 روز بعد از کشت
شکل ریشهکروی
رنگ ریشهسفید و یک سوم بالایی بنفش
رنگ برگسبز تیره
ویژگی هاسازگاری بالا – غده شیرین