شاهی ساوه بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. شاهی ساوه بذر پاسارگاد
بذر پا سارگادSAVEH
بلوغحدودا 40 تا 50 روز
ارتفاع گیاهحدودا 20 سانتی‌متر
رنگ برگسبز روشن – برگ متوسط