شاهی آزادی – 52 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. شاهی آزادی – 52 بذر امامی
بذر امامیEMAMI
بلوغحدودا 40 تا 50 روز
ارتفاع گیاهحدودا 20 سانتی‌متر
رنگ برگسبز روشن – برگ نیمه پهن