ریحان

AIMG_00961

ریحان سبز بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:                 National GREEN
بلوغ حدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه 20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوه سبز
ویژگی ها معطر – مقاوم به گرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ریحان سبز بذر پاسارگاد”

emamirehansabz

ریحان بنفش بذر امامی

بذر امامی:          National GREEN
بلوغ حدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه 20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوه بنفش
ویژگی ها معطر – مقاوم به گرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ریحان بنفش بذر امامی”

reyhanyektabazar1

ریحان سبز یکتا بذر

یکتا بذر:          National GREEN
بلوغ حدودا 35 تا 50 روز
ارتفاع گیاه 20 الی 40 سانتی متر
رنگ میوه سبز
ویژگی ها معطر – مقاوم به گرما

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ریحان سبز یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ریحان”