خربزه مینو راین

yektaseed
راینMINOO
بلوغحدودا 75  تا 90 روز
شکل میوهبیضی شکل و کشیده
وزن میوه5/2 تا 5 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهلیمویی
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالاخربزه راین