خربزه هانیدیو راین

yektaseed
راینHONEYDEW
بلوغ85 تا 100 روز
شکل میوهگرد تا کمی بیضی
وزن میوه1.8 تا 3.6 کیلوگرم
اندازه میوهزرد متمایل به سبز
رنگ گوشت میوهسبز کمرنگ
ویژگی هاضخیم، آبدار و قسمت شیرین مناسب برای دسر