خربزه جلالی امام – 4602 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. خربزه جلالی امام – 4602 بذر امامی
بذر امامیYELLOW JALALI EMAM – 460I
بلوغحدودا 90 تا 110 روز
شکل میوهبیضی شکل
وزن میوه3 تا 6 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با توری سفید
رنگ گوشت میوهنسبتاً سفید
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا