خربزه جلالی ایوانکه گوشت سبز راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. خربزه جلالی ایوانکه گوشت سبز راین
راین:(تیپ ایوانکی)JALALI
بلوغحدودا 90 تا 110 روز
شکل میوهبیضی شکل
وزن میوه3 تا 6 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با توری سفید
رنگ گوشت میوهسبز
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا