خربزه جلالی – ایوانکه راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. خربزه جلالی – ایوانکه راین
راین: (تیپ ایوانکی ) JALALI
بلوغحدودا 90 تا 110 روز
شکل میوهبیضی شکل
وزن میوه3 تا 6 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با توری سفید
رنگ گوشت میوهنسبتاً سفید
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا