خربزه جلالی – آناناسی راین

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات راین سید آمریکا
  3. خربزه جلالی – آناناسی راین
راینJALALI – ANANAS
بلوغحدودا 75  تا 90 روز
شکل میوهبیضی شکل
وزن میوه5/2 تا 4 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با توری سفید
رنگ گوشت میوهکرم روشن
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا