خربزه جباری زرد – 564 بذر پاسارگاد

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر پاسارگاد
  3. خربزه جباری زرد – 564 بذر پاسارگاد
بذر پاسارگادYELLOW JABBARI
بلوغحدودا 75  تا 90 روز
شکل میوهبیضی شکل و کشیده
وزن میوه5/2 تا 5 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهلیمویی
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا