خربزه امامی قصری – 4605 بذر امامی

yektaseed
  1. خانه
  2. همه محصولات بذر امامی
  3. خربزه امامی قصری – 4605 بذر امامی
بذر امامیEMAMI GHASRI – 4605
بلوغحدودا 75  تا 90 روز
شکل میوهبیضی شکل و کشیده
وزن میوه5/2 تا 5 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با خطوط سبز
رنگ گوشت میوهلیمویی
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا