خربزه آناناس راین

yektaseed
راینANANAS
بلوغحدودا 70  تا 85 روز
شکل میوهبیضی شکل
وزن میوه2  تا 3 کیلو‌گرم
پوست میوهزرد با توری سفید
رنگ گوشت میوهلیمویی
ویژگی هاخیلی شیرین ، معطر و آبدار
مقاومت به بیماری ‌هابالا