جعفری

jafari4

جعفری آفتاب بذر امامی

بذر امامی:                           MAHTAB        
بلوغ حدودا 60 تا 75 روز
نوع برگ متوسط رو به بزرگ
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جعفری آفتاب بذر امامی”

jafari3

جعفری آفتاب یکتا بذر

یکتا بذر:                                  AUFTAB         
بلوغ حدودا 55 تا 60 روز
نوع برگ برگ روشن و ساقه ضخیم
محیط کاشت باز و بسته – بسته به شرایط اقلیمی مناسب چهار قصل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جعفری آفتاب یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جعفری”