ترب قرمز

trobghsoba3

ترب قرمز ساکسا سوبا

سوبا:                                             SAXA        
بلوغ 35 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ متوسط
شکل ریشه گرد و کروی
رنگ غده قرمز
محیط کاشت باز و بسته

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز ساکسا سوبا”

trobghyekta1

ترب قرمز چری‌بل – 202 یکتا بذر

یکتا بذر:                          cherry belle – 202       
بلوغ 25 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ کوچک
شکل ریشه گرد و کروی
رنگ ریشه قرمز جگری
محیط کاشت باز و بسته

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز چری‌بل – 202 یکتا بذر”

trobghpasar1

ترب قرمز صبحانه فرانسوی – 579 بذر پاسارگاد

بذرپا سارگاد:                  FRENCH BRAKFAST – 579     
بلوغ 30 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ کوچک
شکل ریشه کشیده و بادامی شکل
رنگ ریشه قرمز و سفید
محیط کاشت باز – مناسب برای مناطق با آب و هوای معتدل

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز صبحانه فرانسوی – 579 بذر پاسارگاد”

tribghemami1

ترب قرمز هیبرید چری‌بل امامی – 2602 بذر امامی

بذر امامی:            CHERRY BELLE EMAMI – 2602 – F1  
بلوغ 25 تا 30 روز
برگ کوچک
شکل ریشه گرد و کروی
رنگ ریشه قرمز
محیط کاشت باز و بسته
بهترین زمان کاشت بسته به اقلیم آب و هوایی در تمام فصول

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز هیبرید چری‌بل امامی – 2602 بذر امامی”

trobghmedi1

ترب قرمز کامت هیبرید F1 مدیترانه

مدیترانه:                                 COMET F1     
بلوغ 35 روز
برگ متوسط
شکل ریشه گرد و کروی
رنگ ریشه قرمز
محیط کاشت باز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز کامت هیبرید F1 مدیترانه”

trobrin3

ترب قرمز فیرست بی دیز راین

راین:                          FIRST B DAYS     
بلوغ 35 روز
گرد افشانی گرد افشانی آزاد
برگ کوچک
شکل ریشه بادامی
رنگ غده قرمز
محیط کاشت باز و بسته

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز فیرست بی دیز راین”

trobghermez-satimax1

ترب قرمز هیبرید قرمز تابستان ساتیمکس

ساتیمکس:                        SUMMER RED F1    
بلوغ 25 روز
برگ متوسط
شکل ریشه گرد و کروی
رنگ ریشه قرمز
مشخصات کاشت در محیط باز و بسته – غده‌های گرد و یک‌شکل –  مناسب برای برداشت در تابستان

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز هیبرید قرمز تابستان ساتیمکس”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ترب قرمز”