ترب قرمز ساکسا راین

yektaseed
راینRADISH SAXA
بلوغ35 روز
گرد افشانیگرد افشانی آزاد
برگمتوسط
شکل ریشهگرد و کروی
رنگ غدهقرمز
محیط کاشتباز و بسته